Tên công trình: Trường mầm non Tuổi thần tiên
Địa điểm: Thanh Trì – Hà Nội
Diện tích đất: 187 m2
Diện tích xây dựng: 454 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế: HH+ Architects

A1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên A1 A2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên A2 T1a {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên T1a T1b {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên T1b T1c {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên T1c T1d {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên T1d T1e {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên T1e T1f {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên T1f T1h {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên T1h Tugiay {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên Tugiay T1c {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên T1c 1 TLa {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên TLa TLb {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên TLb TLd {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên TLd TLe {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên TLe 1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 1 8 2 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 8 3 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 3 8 4 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 4 8 5 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 5 8 ph1 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên ph1