Tên công trình: Trường mầm non Eco Kindergaten
Địa điểm: Khu đô thị Ecorivers hải Dương
Diện tích đất: 265 m2
Diện tích xây dựng: 560 m2
Năm hoàn thiện: 2020
Thiết kế: HH+ ArchitectsMN-ECOPARK-1 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 1 1

MN-ECOPARK-2 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 2 MN-ECOPARK-3 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 3 MN-ECOPARK-4 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 4 MN-ECOPARK-5 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 5 MN-ECOPARK-6 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 6 MN-ECOPARK-7 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 7 MN-ECOPARK-8 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 8 MN-ECOPARK-9 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 9 MN-ECOPARK-10 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 10 MN-ECOPARK-11 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 11 MN-ECOPARK-12 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 12 MN-ECOPARK-13 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 13 MN-ECOPARK-14 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 14 MN-ECOPARK-15 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 15 MN-ECOPARK-16 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 16 MN-ECOPARK-17 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 17 MN-ECOPARK-18 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 18 MN-ECOPARK-19 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 19 MN-ECOPARK-20 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 20 MN-ECOPARK-21 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 21 MN-ECOPARK-22 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 22 MN-ECOPARK-23 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 23 MN-ECOPARK-24 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 24 MN-ECOPARK-27 thiết kế trường mầm non Thiết kế trường mầm non Eco Kindergaten MN ECOPARK 27