Tên công trình: Trường mầm non Tuổi thần tiên 2
Địa điểm: Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội
Diện tích đất: 150 m2
Diện tích xây dựng: 505 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế: HH+ Architects

0 - TANG 1a (1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 0 TANG 1a 1 0 - TANG 1a2 (3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 0 TANG 1a2 3 0 - TANG 1a3 (5) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 0 TANG 1a3 5 0 - TANG 1a4 (6) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 0 TANG 1a4 6 0 - TANG 1a5 (7) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 0 TANG 1a5 7 0 - TANG 1a6 (8) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 0 TANG 1a6 8 0 - TANG 1a7 (9) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 0 TANG 1a7 9 0 - TANG 1a8 (10) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 0 TANG 1a8 10 1 - PH NGOAI T2 A1(1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 1 PH NGOAI T2 A11 1 - PH NGOAI T2 A2(2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 1 PH NGOAI T2 A22 1 - PH NGOAI T2 A3 (3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 1 PH NGOAI T2 A3 3 1 - PH NGOAI T2 A4 (4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 1 PH NGOAI T2 A4 4 1 - PH NGOAI T2 A5 (5) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 1 PH NGOAI T2 A5 5 1 - PH NGOAI T2 A6 (6) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 1 PH NGOAI T2 A6 6 2- PH TRONG T2 a1(6) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 2 PH TRONG T2 a16 2- PH TRONG T2 a3(2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 2 PH TRONG T2 a32 3 - PH NGOAI T3 a2(2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 3 PH NGOAI T3 a22 3 - PH NGOAI T3 a3(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 3 PH NGOAI T3 a33 3 - PH NGOAI T3 a4 (4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 3 PH NGOAI T3 a4 4 3 - PH NGOAI T3 a5 (5) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 3 PH NGOAI T3 a5 5 3 - PH NGOAI T3 a6 (6) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 3 PH NGOAI T3 a6 6 3 - PH NGOAI T3 a7 (7) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 3 PH NGOAI T3 a7 7 4 - WC T2 (1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 4 WC T2 1 4 - WC T2 (2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 4 WC T2 2 5 - LAVABO {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non Tuổi thần tiên 2 5 LAVABO