Tên công trình: Trường mầm non Americand School
Địa điểm: Hà Đông – Hà nội
Diện tích đất: 6000 m2
Diện tích xây dựng: 4200 m2
Năm hoàn thiện: 2021
Thiết kế: HH+ Architects

18 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School 18 1 20 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School 20 21 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School 21 38 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School 38 39 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School 39 40 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School 40 41 {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School 41 NT AMERICAN (2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 2 NT AMERICAN (3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 3 NT AMERICAN (4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 4 NT AMERICAN (31) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 31 NT AMERICAN (9) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 9 NT AMERICAN (8) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 8 NT AMERICAN (7) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 7 NT AMERICAN (6) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 6 NT AMERICAN (5) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 5 NT AMERICAN (32) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 32 NT AMERICAN (33) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 33 NT AMERICAN (43) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 43 NT AMERICAN (44) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 44 NT AMERICAN (45) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 45 NT AMERICAN (10) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 10 NT AMERICAN (11) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 11 NT AMERICAN (12) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 12 NT AMERICAN (13) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 13 NT AMERICAN (14) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 14 NT AMERICAN (15) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 15 NT AMERICAN (16) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 16 NT AMERICAN (17) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 17 NT AMERICAN (18) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 18 NT AMERICAN (24) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 24 NT AMERICAN (25) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 25 NT AMERICAN (26) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 26 NT AMERICAN (27) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 27 NT AMERICAN (28) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 28 NT AMERICAN (29) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 29 NT AMERICAN (30) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 30 NT AMERICAN (34) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 34 NT AMERICAN (35) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 35 NT AMERICAN (36) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 36 NT AMERICAN (37) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 37 NT AMERICAN (38) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 38

NT AMERICAN (46) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 46 NT AMERICAN (1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non American School NT AMERICAN 1