Tên công trình: Trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2
Địa điểm: Tòa nhà Ellipse Tower – Hà Đông – Hà nội
Diện tích xây dựng: 1550 m2
Năm hoàn thiện: 2019
Thiết kế: HH+ Architects

1--SANH-(7) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 7 1--SANH-(8) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 8 1--SANH-(1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 1 1--SANH-(2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 2 1--SANH-(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 3 1--SANH-(4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 4 1--SANH-(5) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 5 1--SANH-(6) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 6 1--SANH-(9) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 9 1--SANH-(11) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1 SANH 11 2---HANH-LANG-(1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 2 HANH LANG 1 2---HANH-LANG-(2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 2 HANH LANG 2 2---HANH-LANG-(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 2 HANH LANG 3 2---HANH-LANG-(4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 2 HANH LANG 4 2---HANH-LANG-(6) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 2 HANH LANG 6 2---HANH-LANG-(7) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 2 HANH LANG 7 4---PHONG-HOC-2-(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 4 PHONG HOC 2 3 5---PHONG-HOC-3-(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 5 PHONG HOC 3 3 5---PHONG-HOC-3-(5) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 5 PHONG HOC 3 5 8---PHONG-HOC-6-(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 8 PHONG HOC 6 3 8---PHONG-HOC-6-(4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 8 PHONG HOC 6 4 10---PHONG-HOC-8-(4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 10 PHONG HOC 8 4 11---PHONG-HOC-9-(1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 11 PHONG HOC 9 1 11---PHONG-HOC-9-(2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 11 PHONG HOC 9 2 11---PHONG-HOC-9-(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 11 PHONG HOC 9 3 12---PHONG-MAY-TINH-(1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 12 PHONG MAY TINH 1 12---PHONG-MAY-TINH-(2) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 12 PHONG MAY TINH 2 12---PHONG-MAY-TINH-(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 12 PHONG MAY TINH 3 1A---VAN-PHONG-(1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1A VAN PHONG 1 1A---VAN-PHONG-(3) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1A VAN PHONG 3 1A---VAN-PHONG-(4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 1A VAN PHONG 4 14---WC-02-(1) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 14 WC 02 1 14---WC-02-(4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 14 WC 02 4 14---WC-02-(5) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 14 WC 02 5 14---WC-02-(6) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 14 WC 02 6 13---BEP-(4) {focus_keyword} Thiết kế trường mầm non quốc tế Rosemont cơ sở 2 13 BEP 4